تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

توضیحات ده نمکی درباره تبلیغات معراجی‌ها

تعداد بازدید : 959
توضیحات دهنمکی درباره تبلیغات معراجی‌ها؛ درآمد اخراجی‌ها کجا خرج شد

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ھﺮ ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ. ﻣﻦ ﺳﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺒﻠﯽ ام ﯾﻌﻨﯽ «رﺳﻮاﯾﯽ» ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از «ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ» ﺗﺒﻠﯿﻎ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻓﯿﻠﻢ ھﻢ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮد.

  ﻣﺴﻌﻮد ده ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ «رادﯾﻮ ﻣﻦ» رادﯾﻮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ: ھﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﭘﻨﺞ ﻓﯿﻠﻤﻢ داﺷﺘﻪ ام ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺧﻮدم ﮐﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﻢ ﻧﺒﻮدم. اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ ھﺎ را روی ﺗﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

 ده ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ «ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ» ھﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺮز ﭼﮫﺎر و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، اظﮫﺎر ﮐﺮد: اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ آن ﺷﺒﮑﻪ اول ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی روی ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ روی ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ. ﺣﺪود 2 ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ.

ده ﻧﻤﮑﯽ اداﻣﻪ داد: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ھﺮ ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ. ﻣﻦ ﺳﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺒﻠﯽ ام ﯾﻌﻨﯽ «رﺳﻮاﯾﯽ» ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از «ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ» ﺗﺒﻠﯿﻎ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻓﯿﻠﻢ ھﻢ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮد. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رد ﺷﻮد.

ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه «ﺧﻂ وﯾﮋه» ھﻢ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻮد آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ھﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺜﻼ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ «ﺧﻂ وﯾﮋه» ﺧﻮدش ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻢ روزی 30 ﺑﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﯿﻠﻤﺶ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﯽ را ﺑﻌﻀﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺶ ھﺠﻮم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺧﻮدم ﻓﯿﻠﻢ «رﺳﻮاﯾﯽ» را در ﻋﯿﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻢ. اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ آﺛﺎری ﭼﻮن «ﺣﻮض ﻧﻘﺎﺷﯽ»، «ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺼﺎدف»، «ﺗﮫﺮان 1500» و «رژﯾﻢ طﻼﯾﯽ» در ﻧﻮروز ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد؛ آن ھﻢ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺶ از آن ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.

ﺳﯿﮕﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﮕﺎر را
ده ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻓﺮوش ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﺶ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻟﮑﺴﻮس ﺳﻮار ھﺴﺘﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﻮری ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارم. ﺑﻌﻀﯽ ھﻤﻪ دﻧﯿﺎﯾﺸﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ. در ﻓﯿﻠﻢ رﺳﻮاﯾﯽ ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮﮔﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ «ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﮕﺎر را». اﯾﻦ ھﻢ ھﻤﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮار آﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ. آدم ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺮاﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﭘﻮل و ﻣﺎدﯾﺎت او را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﺪه ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﭼﻘﺪر اھﻞ ﻣﺎدﯾﺎت ھﺴﺘﻨﺪ!

درآﻣﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ «اﺧﺮاﺟﯽ ھﺎ» ﻓﺮھﻨﮕﻨﺎﻣﻪ 80 ﺟﻠﺪی ﺟﻨﮓ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اداﻣﻪ داد: ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎری را در ﺣﻮزه ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم دادم و آن ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮕﻨﺎﻣﻪ 80 ﺟﻠﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 100000 ﺻﻔﺤﻪ دارد و 20 ﺳﺎل روی آن ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و زﺣﻤﺖ ﺑﺮد. ﻣﻦ ھﺮ ﭼﻪ ﭘﻮل از ﺳﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ھﺎی اﺧﺮاﺟﯽ ھﺎ درآوردم ﺳﺮ  اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ. ﻣﻦ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎﺷﻢ ﭘﻮل ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.

از اﺟﺎره دادن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ده ﻧﻤﮑﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ اش ﭼﻘﺪر اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ام رھﻨﯽ اﺳﺖ و از اﺟﺎره و اﺟﺎره دادن ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺮﻓﺘﻪ ام و ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺑﺎﺷﻢ را ﺣﺘﻤﺎ رھﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮرد و ﺧﻮراﮐﻢ در ﻣﺎه ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ھﺎ ھﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺧﻞ و ﺧﺮﺟﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻮر در ﻧﯿﺎﻣﺪه. اﺻﻮﻻ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺧﻞ و ﺧﺮﺟﺶ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.

ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮن آﻟﻮد را ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ام را ﺑﮕﺬراﻧﻢ
وی اﻓﺰود: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ داﺷﺘﻢ ﺣﺘﯽ در دادن ﺣﻘﻮق ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻢ. ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ اوﻟﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﻞ و ﺧﺮﺟﻢ ﮐﻢ آﻣﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم. ﻣﻦ وﻗﺘﯽ رﻓﺘﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮدم و وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ، ھﯿﭻ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم و روﯾﻢ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺪرم ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮم. اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ زﺧﻤﯽ ﺷﺪم ﺗﻮی ﺟﯿﺒﻢ دﺳﺖ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﭘﻮل ھﺎی درون ﺟﯿﺒﻢ ھﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن زﻣﺎن در ﺟﯿﺒﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻮد. آن ﭘﻮل را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﮕﻪ دارم ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺎطﺮه ای از ﺟﻨﮓ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ روی ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و اﻟﮑﻞ ﺧﻮن ھﺎی روی آن ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﭘﺎک ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آن را ﺧﺮج ﮐﻨﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﮕﺬراﻧﻢ.

ﺑﯽ ﻣﮫﺮی و ﮐﻨﺎﯾﻪ ھﺎ دﻟﺴﺮدم ﮐﺮده اﺳﺖ
وی ﮐﻪ ﮐﺎرش را از ﭼﺎپ ﻣﺠﻠﻪ و ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮده، ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺗﺎ از ﮐﺎرش ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ اﻻن ھﻢ ﺧﺴﺘﻪ ام و دﯾﮕﺮ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﻧﺪارم. ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ ھﻤﻪ ﻓﺮوﺷﺶ را روی ھﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺣﺪود 30 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ 30 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻣﮫﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻨﺎﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻣﺮا دﻟﺴﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

«ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ» ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻗﺪس را از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﺠﺎت داد

ده ﻧﻤﮑﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ: آدم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮف ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪارد. ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ھﺎی ﻣﻦ از ﭘﻨﺞ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺧﻮدم ﮐﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﻢ ﻧﺒﻮدم. ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﻀﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ ھﺎ را روی ﺗﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ھﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ «ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ» ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﭘﺮده ھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻗﺪس ﺗﮫﺮان را در ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺠﺎت دھﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﻮل دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و آب و ﺑﺮﻗﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺪھﺪ و ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻗﺪس ﺗﮫﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﻮد. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻤﺎ ھﺎ ﭼﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻣﺎ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ «ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ» ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ. ﺣﺎﻻ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

«ورود آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻤﻨﻮع» و «درﺑﻨﺪ» ھﻢ ﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﻢ ﺑﮫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اذﻋﺎن ﮐﺮد: اﮔﺮ ﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﻢ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﻢ ﺑﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻢ «ورود آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻤﻨﻮع» و «درﺑﻨﺪ» ھﻢ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ھﻤﯿﻦ روش ﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﻢ ﺑﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﺎ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻗﺘﻞ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ. ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺟﻠﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا او از ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده؟ ﭼﺮا اﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻏﺮض ورزی ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان اﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ طﻮر ﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ. اﻧﻘﺪر ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﺎ اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮده از ﭘﻮل دوﻟﺖ ﺑﻮده. ﺣﺮف در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص زﯾﺎد و درد ھﺎی زﯾﺎدی دارم ﮐﻪ ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻓﻌﻼ از ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻧﺠﯿﺪه ام.

از راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﺮا ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
ده ﻧﻤﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮﻣﺨﺎطﺒﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺒﮫﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژی دوﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را ھﻢ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﻦ از ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده ام. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی روی ﺑﯿﺎورم. ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ھﻢ ﭼﭗ و ھﻢ راﺳﺖ ﻣﻦ را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ آدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﮑﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﻓﮫﻤﯿﺪم ﻣﻦ آدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮﻏﺪاری زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﻢ. دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ «ﻓﻘﺮ و ﻓﺤﺸﺎ» را ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ «ﮐﺪام اﺳﺘﻘﻼل و ﮐﺪام ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ» را و ﻣﺮدم در آن زﻣﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺣﺮﻓﯽ دارای ارزش ﺑﺎﺷﺪ آن را ھﺮ طﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ. ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎطﺐ ﺧﺎص دارد، اﻣﺎ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی آن را دﯾﺪﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺸﺎن آﻣﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺮاﺟﯽ ھﺎ رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪش ھﻢ رﺳﻮاﯾﯽ و ﻣﻌﺮاﺟﯽ ھﺎ. اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﮐﻢ آورده ام و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزم.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ: ھﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ. ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﻣﻦ ﻓﺮوش ﻣﯽ رود ﭘﺲ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ روی ﻣﻦ و اﯾﺪه ام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.