تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

ویژگی های انقلاب اسلامی

تعداد بازدید : 30700
ویژگی های انقلاب اسلامی
هر چند كه همه انقلابها در جهان در برخی از امور با هم شریك بوده و باهم متشابهند ولی هر انقلابی برای خود ویژگیهای خاص به خود را داشـته كه در دیگر انقلابها وجود ندارد. در این زمینه انقلاب اسلامی ایران نیز دارای ویژگیهایی است كه ما بطور خلاصه و فهرست به آن ها اشاره می كنیم:
1 - حاكمیت الله
انقلاب اسلامی ایران توسط كسانی شروع شده و به ثمر نشست كه معتقد بـودندحاكمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر - صلی الله علیه و آله و سـلم- و أمـه معصومین - علیهم السلام- بوده و هر كس از غیر طریق آنان بـه حـكومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاكمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند و در زمان غیبت امام زمان (عج) تنها حاكمیت فقیه جامع الشرایط را بعنوان نماینده امام زمان (عج) می پذیرند و بس.
2 - قدرت و نفوذ معنوی رهبر
هر چند كه در همه انقلابها مردم تابع رهبری انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل می كنند اما این مسئله در انقلاب ما از شدت بیشتری برخورداربود زیرا رهبری انقلاب در لباس مرجعیت و نـمایندگی از نـاحیه امام زمان (عج)ظهور كرده است كه معتقد مـردم آن اسـت كه رد حكم او رد حكم امام زمان است ورد حكم امام زمـان رد حـكم خدا است و آن هم موجب كفر و خروج از اسلام است لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبری در طول انقلاب بعنوان عمل بدستورات اسلام تقلی می شد اینجاست كه رهبری انقلاب اسلامی ایران از بـقیه رهـبران انـقلاب دنیا جـدا مـی شود و حكم او از نفوذ بیشتری برخوردار می گردد...
3 - روحانیت
روحانیت شیعه در بعد تبلیغی و آگاه كردن مردم (باتوجه به زمینه تـبلیغی كـه در ایام ماه رمضان و محرم و صفر و فاطمیه داشتند) و رسـاندن پـیام رهـبری به مردم وتشریح اهداف انقلاب و بازگو كردن فـساد و تـباهی دستگاه حاكمه نقش به سزأی داشته اند لذا با توجه بـه ایـنكه هیچ یك از رسانه های گروهی در داخل كشور و چه درخارج در اختیار انقلابیون نبود احیانا همزمان در اسرع وقت پیام رهبری را بـه امـت می رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را برای مردم در روند انقلاب تشریح می كردند نمونه بارز آن عاشورای سال 42 است كه با یك طـرح و نقشه حساب شده طلاب و وعاظبنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملكت نظر امام را در رابطه با نظام حاكم به مردم برسانند كـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش نمایند همزمان كه امام در قم عـلیه شخص شـاه آن سـخنرانی تـاریخیش را در مـدرسه فـیضیه ایراد مـی فرمود وعـاظ وطلاب نیز در سراسر مملكت داشتند نظر امام را به مـردم می گفتند و مردم را به مظالم طاغوت آشنا می ساختند این چنین نیرو و این چنین موقعیت برای هیچ انقلابی در دنیا وجود نداشت.
4 - وحدت و همبستگی همه اقشار
از آنـجا كـه 2 / 99 درصـد مردم ایران مسلمان بوده و انقلاب نیز مـاهیتی اسـلامی داشت همه اقشار مردم از طلبه و دانشجو از شهری و دهـاتی از بـازاری و كشاورز باسواد و بی سواد... همه و همه باهم در رونـد انـقلاب متحد بوده و از یكدیگر حمایت می نمودند و دست به دسـت یـكدیگر داده عـلیه رژیـم حاكم قیام می كردند هیچ انقلابی در دنـیا بـا این نوع یكپارچگی مردم روبرو نبود زیرا انقلاب كارگری فـقطهمبستگی كـارگران را بـهمراه دارد و انقلا آزادی خواهی تنها یـكـپارچگیآزادیخواهان را و ... و قـهرا انـقلاب اسـلامی وحـدت و همبستگی مسلمین را همراه خواهد اشت.
5 - پایگاه انقلاب
یـكی از ویـژگیهای این انقلاب مراكز اصلی و پایگاه دأمی آن است حـوزه های عـلمیه, دانشگاهها , مدارس , مساجد, و حسینیه ها كه در نـظر مـلت ایران بعنوان اماكن مقدس بحساب میآیند و چشم همه مردم بـه ایـن امـاكن دوخته شده و به آنها با دیده احترام می نگریستند مـراكز اصلی این انقلاب بودند و قداست این مراكز به نوبه خودسهم بسزأی در به حركت درآوردن مردم داشت.
6 - هدف انقلاب
هـدف نهضت كه از همان ابتدا مشخص بوده و در شعارهأی از قبیل :
اسـتقلال ,آزادی , جـمهوری اسلامی , تبلور یافته بود, در به جنبش كشاندن مردم نقش مهمی داشته است.
7 - خودكفأی انقلاب
یكی از ویژگیهای دیگر این انقلاب این بود كه همه نیازمندیهای آن (چـه در بـعدفرهنگی و چـه در بعد سیاسی و چه در تشكل بخشیدن به مـلت و بـخصوص درمسئله رهبری) از درون مرز ایران تامین می شده و از حـوزه اسـلام و مـسلمین تـجاوزنمی كرده اسـت یعنی نه نیازی به كـمونیسم شـرق بـوده و نـه احـتیاجی به كاپیتالیسم غرب بلكه همه كـارهای آن از مـتن اسـلام و رهـبری رهبران دینی و سیاسی وبخصوص رهبری امام خمینی (ره) تامین می شده است.
8 - تسخیر ارتش
انـقلاب مـا بـرای بـه شكست كشاندن رژیم حاكم و خلع سلاح او شیوه بـدیعی را بكاربسته بود كه آن همان تسخیر ارتش بود زیرا با این شـیوه عـلمی و حـساب شـده هیچگاه مردم در مقابل ارتش نایستاده و ارتـش را بنام دشمن خود نخوانده اند بلكه در هنگامی كه رژیم ارتش را به جنگ و كشتار مردم به میدان میآورد می دیدند كه این مردم نه تـنها بـروی ارتـش اسـلحه نـمی كشند بـلكه شعارشان این است كه :
ارتش برادر ماست لذا ارتش تا دندان مسلح , بخود آمده تسخیر مردم شـد نه تسلیم مردم و خود را در اختیار مردم قرار داد و این شیوه با كمترین تلفات بزرگترین پیروزی رابهمراه داشت وگرنه اگر مردم بـا سـلام در مـقابل ارتـش ظاهر می شدند یقینا با تلفات بی شمار هم نـمی توانستند بـه آن سـرعت به پیروزی برسند لذا ما از این حالت به تسخیر ارتش یاد كردیم نه تسلیم و شكست آن وقتی كه ارتش تسخیر شـد یـعنی بـه مردم پـیوست نـه تنها با مردم كاری نداشت بلكه در شـدأد و جـنگهای پـس از پـیروزیبه كمك مردم شتافت (البته حساب معدودی از ارتشیان خأن جداست).
9 - شهادت طلبی
و بـالاخره ویـژگی خـاصی كـه در انـقلاب ما بود مسئله هدف داری و شـهادت طلبی بـودكه مـردم ایران كشته های در راه انقلاب را همانند كشته های جنگهای صدر اسلام شهید دانسته و نه تنها كشته شدن در این راه را ذلت نمی دانستند بلكه آن را مایه فخرو مباحات خود دانسته و بـا جـان و دل آن را خـریدار بودند لذا این انقلاب با خون دهها هـزار شهید و جانباز و معلول و مفقود بثمر نشست و همین خونها و خاندان معظم شهدا هستند كه حافظ انقلاب بوده و سلامت انقلاب بوسیله آنان برایهمیشه تضمین می گردد.